در حال بارگذاری ...

انتشار کتاب گزارش اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در سال چهارم(1400)

به گزارش دفتر اجرای سند؛ کتاب گزارش اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در سال چهارم(1400) بر اساس بند «ث» ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید.

 در سال چهارم(1400) اجرای برنامه‌ها، تعداد 41 دستگاه گزارش عملکرد خود را در قالب 688 برنامه به بنیاد ملی نخبگان ارسال نموده‌اند. پس از بررسی‌های کارشناسی، گزارش‌های مربوط تحت عنوان میثاق نظام نخبگانی(4) تهیه، تدوین و به چاپ رسیده است.   

 

 

جدول شماره(1) خلاصه وضعیت گزارش‌های عملکردی در سال اول، دوم، سوم و چهارم اجرای قانون

         سال

 

موضوع              

سال اول برنامه1397

سال دوم اجرای برنامه 1398

سال سوم اجرای برنامه 1399

سال چهارم اجرای برنامه 1400

تعدادافزایش/کاهش (سال چهارم نسبت به سال سوم)

تهیه و ارائه برنامه‌ها

ارائه گزارش

ارائه گزارش

ارائه گزارش

تعداد دستگاه‌های اجرایی

32

28

42

41

1-

تعداد برنامه‌ها

486

531

678

688

10

وضعیت برنامه‌های منطبق

-

271

464

403

61

وضعیت برنامه‌های غیر منطبق

-

64

9

16

7

وضعیت برنامه‌های فاقد گزارش

-

196

207

269

62

 

یادآوری می‌شود که گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی در سال چهارم (1400) از منظر ابعاد هفت‌گانه که عبارتند از تعداد برنامه‌ها ، میزان انطباق یا عدم انطباق برنامه‌ها با اقدام‌های ملی سند(عملکرد)، میزان تعداد عدم گزارش(فقدان عملکرد)، رتبه کلی هر دستگاه در مجموع 41 دستگاه کشور، رتبه هر دستگاه در طبقه خود (از نظر تعداد برنامه‌ها)، رتبه هر دستگاه در کمیسیون تخصصی مربوطه و رتبه هر دستگاه در طبقه‌بندی کلی بر اساس چهار وضعیت کاملاً منطبق، تاحدی منطبق، غیر منطبق و فاقد گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی وضعیت انطباق تعهدات برنامه ای با گزارش عملکرد آن تعهدات، از سه گزینه کاملاً منطبق، تاحدی منطبق و غیرمنطبق استفاده گردیده است. در این گزارش تقسیم‌بندی دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب چهار کمیسیون تخصصی 1- علمی، آموزشی و فناوری؛ 2- زیربنایی و تولیدی؛  3- اجتماعی و  کمیسیون فرهنگی و هنری طراحی گردیده است.
نظرات کاربران