در حال بارگذاری ...

برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

 

 

   به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان بیست و ششمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با مدیر دفتر و مدیران بخش های مختلف بنیاد در روز دوشنبه مورخ 1400/08/17، ساعت 9 الی 10/30، در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون هماهنگی های لازم جهت حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی کشور در اولین نشست کمیسیون تخصصی علمی، آموزشی و فناوری بحث شد  و در خصوص گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی کشور برای بند ث ماده 64 قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه نکات و گزارشات مربوط ارایه گردید.

 لازم به ذکر است این جلسات به منظور همفکری و هم افزایی در خصوص سند راهبردی کشور در امور نخبگان تشکیل می شود.
نظرات کاربران