در حال بارگذاری ...

جدول عملکرد بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری

سال 

تعداد برنامه

تعداد منطبق

تعداد غیر منطبق

تعداد بدون گزارش

رتبه عملکرد در استان 

کارشناس پیگیری کننده در استان

دریافت گزارش

1397

 

 

 

 

 

 

بارگیری گزارش 

1398

 

 

 

 

 

 

بارگیری گزارش

1399

 

 

 

 

 

 

بارگیری گزارش

 1400

 

 

 

 

 

 

ورود اطلاعات
نظرات کاربران