در حال بارگذاری ...

جدول معاونت آینده سازان

سال

تعداد برنامه

تعداد منطبق

تعداد غیر منطبق

تعداد بدون گزارش

رتبه عملکرد در کمیسیون

رتبه عملکرد در کل

نام مسئول پیگیری در معاونت آینده‌سازان

دریافت گزارش

1397

 

 

 

 

 

 

 

بارگیری گزارش

1398

 

 

 

 

 

 

 

بارگیری گزارش

1399

 

 

 

 

 

 

 

بارگیری گزارش

1400

 

 

 

 

 

 

 

ورود اطلاعات
نظرات کاربران