در حال بارگذاری ...

اقدام 1-1-2

 

 اقدام ملی 1-1-2 :توسعه سازوکارهای اعتبار دهی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و ارتقای «نهادهای تخصصی-حرفه ای» کشور بر اساس ضوابط، مقررات واستانداردهای عمومی مورد تایید بنیاد ملی نخبگان.

 

 

آغاز اجرایی سازی پیش بینی بازه زمانی تحقق اقدام          پیش بینی بازه زمانی تحقق اقدام                            
شماره اولویت از حیث امکان پذیری  
شماره اولویت از حیث اهمیت نسبی  
شماره اولویت اقدام  
تاریخ آغاز اجرایی‌سازی  
تشریح اقدام تطبیق با سایر اسناد بالادستی  
روابط تعاملی بین اقدام ها  
تصویب سیاست ها تاریخ تصویب و ابلاغ سیاست اجرایی  
تاریخ آغاز تدوین سیاست  
متن سیاست اجرایی مصوب  
متولیان اجرای اقدام معاونت مرتبط با اقدام در بنیاد ملی نخبگان  
اداره کل/کارشناس/شخص مسئول پیگیری اقدام  
نام بخش/شخص مسئول در دستگاه  
دستگا‌ های اجرایی مجری  

طراحی برنامه عملیاتی

(بند ث ماده 64)

تعیین شاخص و سنجه‌های تحقیق اقدام /برنامه  
برنامه عملیاتی ذیل اقدام  
اجرای برنامه بودجه تامین یا تخصیص یافته  
تاریخ آغاز اجرای برنامه در دستگا‌ ها  
ارزیابی برنامه‌ها تاریخ دوره های ارزیابی  
گزارش ارزیابی اقدام  
نظرات کاربران