در حال بارگذاری ...

اقدام 1-1-1

 

 

 اقدام ملی 1-1-1 :بازنگری و بازتعریف ضوابط و مقررات مربوط به فرایندهای شناسایی، جذب و پشتیبانی از اجتماع نخبگانی در دستگاه‌های مسؤول با تأکید بر رصد فعالیت نخبگانی

 

 

آغاز اجرایی سازی پیش بینی بازه زمانی تحقق اقدام             
شماره اولویت از حیث امکان پذیری  
شماره اولویت از حیث اهمیت نسبی  
شماره اولویت اقدام  
تاریخ آغاز اجرایی‌سازی  
تشریح اقدام تطبیق با سایر اسناد بالادستی  
روابط تعاملی بین اقدام ها  
تصویب سیاست ها تاریخ تصویب و ابلاغ سیاست اجرایی  
تاریخ آغاز تدوین سیاست  
متن سیاست اجرایی مصوب  
متولیان اجرای اقدام معاونت مرتبط با اقدام در بنیاد ملی نخبگان  
اداره کل/کارشناس/شخص مسئول پیگیری اقدام  
نام بخش/شخص مسئول در دستگاه  
دستگا‌ های اجرایی مجری  

طراحی برنامه عملیاتی

(بند ث ماده 64)

تعیین شاخص و سنجه‌های تحقیق اقدام /برنامه  
برنامه عملیاتی ذیل اقدام  
اجرای برنامه    
تاریخ آغاز اجرای برنامه در دستگا‌ ها  
ارزیابی برنامه‌ها تاریخ دوره های ارزیابی  
گزارش ارزیابی اقدام  

 
نظرات کاربران