در حال بارگذاری ...

جدول عملکرد استان‌ بوشهر

 

 

 

سال 

تعداد برنامه

تعداد منطبق

تعداد غیر منطبق

تعداد بدون گزارش

رتبه عملکرد در استان 

کارشناس پیگیری کننده در استان

دریافت گزارش

1397             بارگیری گزارش 
1398             بارگیری گزارش
1399             بارگیری گزارش
 1400             ورود اطلاعات

    
نظرات کاربران