در حال بارگذاری ...

جدول عملکرد معاونت سرآمدان و نخبگان

سال  تعداد برنامه تعداد منطبق تعداد غیر منطبق

تعداد بدون گزارش

رتبه عملکرد در کمیسیون  رتبه عملکرد در کل 

نام مسئول پیگیری

در معاونت سرآمدان و نخبگان

دریافت گزارش
1397               بارگیری گزارش
1398               بارگیری گزارش
1399               بارگیری گزارش
1400               ورود اطلاعات
نظرات کاربران