در حال بارگذاری ...

جدول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سال تعداد برنامه تعداد منطبق تعداد غیر منطبق

تعداد بدون گزارش

رتبه عملکرد در کمیسیون  رتبه عملکرد در کل  نام مسئول پیگیری در دستگاه دریافت گزارش
1397 486 0 0 0 0 0 حسین بارگیری گزارش
1398 531 271 64 196 15 20 حسین بارگیری گزارش
1399 678 464 9 207 7 17 حسین بارگیری گزارش
1400 20 10 6 12 9 15 حسین ورود اطلاعات
نظرات کاربران