در حال بارگذاری ...

جدول جهاد دانشگاهی

سال  تعداد برنامه تعداد منطبق تعداد غیر منطبق

تعداد بدون گزارش

رتبه عملکرد در کمیسیون  رتبه عملکرد در کل  نام مسئول پیگیری در دستگاه دریافت گزارش
1397 486 0 0 0 0 0 حسین بارگیری گزارش
1398 531 271 64 196 15 20 حسین بارگیری گزارش
1399 678 464 9 207 7 17 حسین بارگیری گزارش
1400 20 10 6 12 9 15 حسین ورود اطلاعات
نظرات کاربران