در حال بارگذاری ...

جدول بنیاد ملی نخبگان

 

 

 

سال تعداد برنامه تعداد منطبق تعداد غیر منطبق

تعداد بدون گزارش

رتبه عملکرد در کمیسیون  رتبه عملکرد در کل  نام مسئول پیگیری در دستگاه دریافت گزارش
1397 486 0 0 0 0 0   بارگیری گزارش
1398 531 271 64 196 15 20   بارگیری گزارش
1399 678 464 9 207 7 17   بارگیری گزارش
1400 20 10 6 12 9 15   ورود اطلاعات
نظرات کاربران