در حال بارگذاری ...

جلسه‌ مشترک بین بنیاد ملی نخبگان و مرکزتوسعه مدیریت صنعت نفت

به گزارش مرکز راهبری اجرایی‌سازی سند نخبگان؛

جلسه‌ای مشترک بین بنیاد ملی نخبگان و مرکز توسعه مدیریت وزارت نفت در تاریخ 12 خرداد 1400 و با حضور آقایان دکتر الستی، دکتر ظریفیان و آقای جهانگیری از سوی بنیاد ملی نخبگان و دکتر بیانی مدیر مر کز توسعه مدیریت صنعت نفت و آقای دکتر فصیحی معاون آموزش و توسعه از مرکز مذکور برگزار گردید. در این جلسه و بازدید ۴ ساعته ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مرکز توسعه مدیریت نفت به بیان موضوعات مختلف ونحوه شکل‌گیری مرکز و فعالیت های مرکز در خصوصنحوه ارزیانی متقاضیان تصدی پست های مدیریتی در بخش نفت پرداخته شد

همچنین از سوی عزیزان حاضر بنیاد ملی نخبگان در خصوص اقدام های مرتبط سند نخبگان در خصوص جذب ونگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر نکاتی مطرح گردید

در پایان در خصوص ادامه همکاری مرکز با بنیاد ملی نخبگان در سال 1400 تاکید گردید

 

 
نظرات کاربران