در حال بارگذاری ...

انتشار کتاب و سی‌دی گزارش اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در سال سوم(1399)

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند؛ کتاب و سی دی گزارش اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در سال سوم(1399) بر اساس بند «ث» ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید.

بند «ث» ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع این قانون را موظف نموده تا «به‌منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور،‌ طی مدت یک‌سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با«سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان[1] تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه‌های مذکور را به مرحله اجراء درآورند».

    هدف از تکلیف بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه، انطباق برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی کشور با «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» می‌باشد، که در سال اول از مجموع 44 دستگاه اجرایی که بدین منظور با آنها مکاتبه انجام گرفته است، تعداد 32 دستگاه اجرایی در مجموع تعداد 486 برنامه عملیاتی منطبق با سند پس از هماهنگی با بنیاد ملی نخبگان تهیه و ارسال گردیده است. این مجموعه برنامه‌ها در سال 1397با عنوان میثاق نظام نخبگانی(1) به چاپ رسید.

    در سال دوم اجرای برنامه‌ها (1398)، تعداد 28 دستگاه اجرایی گزارش عملکرد خود را در قالب 531 برنامه به بنیاد ارسال نمودند که گزارشات این سال تحت عنوان میثاق نظام نخبگانی (2) به چاپ رسید.

     در سال سوم اجرای برنامه‌ها (1399)، تعداد 42 دستگاه اجرایی گزارش عملکرد خود را در قالب 678 برنامه به بنیاد ارسال نمودند که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی (50 در صدی) داشته است. پس از بررسی‌‌های کارشناسی، گزارش‌های مربوطه تحت عنوان میثاق نظام نخبگانی(3) تهیه، تدوین و به چاپ رسیده است.

                                                                                                       

جدول شماره(1) خلاصه وضعیت گزارش‌های عملکردی در سال اول، دوم و سوم اجرای قانون

         سال

 

موضوع              

سال اول برنامه1397

سال دوم اجرای برنامه 1398

سال سوم اجرای برنامه 1399

درصد افزایش/کاهش (سال سوم نسبت به سال دوم)

تهیه و ارائه برنامه‌ها

ارائه گزارش

ارائه گزارش

تعداد دستگاه‌های اجرایی

32

28

42

50

تعداد برنامه‌ها

486

531

678

27.6

وضعیت برنامه‌های منطبق

-

271

464

71.2

وضعیت برنامه‌های غیر منطبق

-

64

9

85.9 -

وضعیت برنامه‌های فاقد گزارش

-

196

207

5.6

 

یادآوری می‌شود که گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی در سال سوم (1399) از منظر ابعاد هفت‌گانه ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

1- تعداد برنامه‌ها

2- میزان انطباق یا عدم انطباق برنامه‌ها با اقدام‌های ملی سند(عملکرد)

3- میزان تعداد عدم گزارش(فقدان عملکرد)

4- رتبه کلی هر دستگاه در مجموع 42 دستگاه کشور

5- رتبه هر دستگاه در طبقه خود (از نظر تعداد برنامه‌ها)

6- رتبه هر دستگاه در کمیسیون تخصصی مربوطه

7- رتبه هر دستگاه در طبقه‌بندی کلی بر اساس چهار وضعیت کاملاً منطبق، تاحدی منطبق، غیر منطبق و فاقد گزارش.

برای بررسی وضعیت انطباق تعهدات برنامه­‌ای با گزارش آن تعهدات، از سه گزینه کاملاً منطبق، تاحدی منطبق، غیرمنطبق استفاده شد. دستگاه‌های اجرایی متناسب با ماموریت‌های خود در یکی از کمیسیون‌های چهارگانه زیر قرار گرفته‌اند:

1-علمی، آموزشی و پژوهشی

2-زیربنایی و تولید

3-اجتماعی

4-فرهنگی و هنری                                                                                                                  

ضمناً یادآوری می‌شود دستگاه‌های اجرایی از جمله بنیادهای استانی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بصورت داوطلبانه(غیرموظف) گزارش خود را ارائه نموده‌اند.


[1]. منظور رعایت اختصار در ادامه از عبارت «بنیاد» برای اشاره به «بنیاد ملی نخبگان» استفاده خواهد شد.
نظرات کاربران