در حال بارگذاری ...

هشتمین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند هشتمین جلسه مشورتی دفتر راهبری اجرای سند روز شنبه مورخ 1399/07/19 ساعت 14:00 لغایت 16:00 با حضور اعضا برگزار گردید.

 دکتر طالبی سرپرست دفتر راهبری اجرای سند در خصوص تعبیه داشبورد جهت مشاهده گزارشات دستگاه‌های اجرایی در خصوص بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه، زمان شمار گزارشات برای ارائه به موقع گزارش دستگاه‌ها، وضعیت انطباق گزارشات ارسالی با تعهدات برنامه‌ای، برش استانی، اخبار دفتر و به روز رسانی سایت سند  مطالبی ارائه گردید.

 مهندس جهانگیری در مورد سوابق سایت قابلیت‌های سایت سند و استفاده از ظرفیت این سایت در انعکاس فعالیت‌های دفتر راهبری اجرای سند مواردی را مورد تاکید قرار دادند. همچنین با اشاره به اینکه می‌توان اطلاعاتی از وضعیت دستگاه‌های اجرایی  را در سایت نشان داد. در ادامه با توجه قراردادن این نکته که سایت حالت خبری صرف به خود نگیرد ملاحظاتی را یادآور شدند. و اینکه لازم است انتظارات از سایت سند مشخص گردد.

 

 
نظرات کاربران