در حال بارگذاری ...

ششمین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند ششمین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند روز شنبه مورخ 1399/06/15 ساعت 14:00 لغایت 16:00 با حضور اعضای جلسه برگزار گردید.

 دکتر طالبی سرپرست دفتر راهبری اجرای سند مطالبی از روند گزارش بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه و مذاکره با دستگاهها و نهادهای جدید ارائه نمودند.

در ادامه جلسه دکتر اکبری با ارائه طرح اولیه ترویج وگفتمان‌سازی اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اینکه ارزیابی طرح اینکه کدام مرحله از طرح را اجرا کنیم .یکی از اقدامات مهم برای اجرایی‌سازی سند ایجاد فهم عمومی مشترک و بویژه ایجاد فهم نخبگانی از سند است تا در سایه آن امکان رسیدن به باور وعزم همگانی برای اجرا و سپس مطالبه جهت تامین منافع آن فراهم گردد. برای رسیدن به اهداف نیازمند به همکاری همه دستگاه‌ها وبویژه همکاری رسانه ملی و رسانه‌های کشور هستیم. ضروری است ابتدا همکاران بنیاد نخبگان و سپس مسولین مربوطه در دستگاه‌های اجرایی به ترتیب اولویت به صورت حضوری ومجازی با سند واهداف آن آشنا شوند.

مهندس جهانگیری در خصوص تعامل با قرارگاه خاتم الانبیاء برنامه های پیشنهادی بنیاد را جهت بررسی ابعاد مختلف ارائه دادند.

دکتر افشارفر  گزارشی از روند اقدامات انجام شده گزارش بند«ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه در سال سوم ارائه دادند. از جمله سیر تصویب و اجرای این بند که سال تصویب 1395، سال اول اعلام برنامه دستگاه‌ها(1396)، سال دوم گزارش سال اول از تیر ماه سال 1397 لغایت تیرماه سال 1398 و سال سوم گزارش دوم از تیرماه 1398 لغایت تیرماه 1399 را شامل می شود. از مجموع44 دستگاه اجرایی ، تعهدات برنامه‌ای 34 دستگاه اجرایی در سال اول با پیگیری‌های صورت پذیرفته به بنیاد ارسال شد. بعد از تطبیق با اقدام‌های ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان برنامه‌های ارسالی نهایی تلقی شد. 10 دستگاه اجرایی  هیچ نوع تعهد برنامه‌ای در سال اول ارائه ندادند. از 34  دستگاه اجرایی  28 دستگاه تعهدات برنامه ای را  ارسال کرده اند.6 دستگاه اجرایی  هیچ نوع گزارشی در سال دوم ارائه ندادند.

وضعیت گزارش ارسالی سال سوم:  14 دستگاه‌های اجرایی تا به امروز گزارشات خود را ارسال نمودند، وضعیت 12 دستگاه‌های اجرایی که در حال تکمیل و ارسال گزارش هستند، وضعیت 10 دستگاه‌های اجرایی که در حال بررسی برای جمع‌آوری و پیگیری گزارش می‌باشند و  سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند که در مرحله مقدماتی گزارش هستند. برخی از ملاحظات و مشکلات در سال سوم گزارش تا به امروز  تغییر مدیران و کارشناسان در طی دو سال گذشته در برخی از دستگاه هایی اجرایی ، عدم توجه کافی به واحدهای مربوط در ارجاعات دستگاه های اجرایی از جمله موارد زمان بر می باشد. مذاکره با دستگاه‌ها و نهادهای جدید قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و  بسیج سازندگی. پیشنهادات  برای  برخی از سازمان‌های خیلی مهم وابسته به وزارتخانه‌ها زیربخش بنام خودشان ایجاد کنیم مثل سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطاعات و فناوری اطلاعات، سازمان آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی ، سازمان حج و زیارت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان شیلات ایران و ...  دلیل 1 : گم نشدن  فعالیت‌های این گونه سازمان‌های تخصصی ملی دلیل 2 : برای ارزیابی عملکرد و محاسبه میزان اثرگذاری در جغرافیای اقدام و بند ث ماده 64: مسیری برای تهیه سیاست‌های اجرایی اقدام‌های ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان

 
نظرات کاربران