در حال بارگذاری ...

سومین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند سومین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند با حضور دکتر طالبی، دکتر کمال اکبری، مهندس جهانگیری و دکتر افشارفر در روز یکشنبه مورخ 19/05/1399 ساعت 14:00 لغایت 16:00 برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر طالبی با ارائه سوابقی از ساختار بنیاد و تغییرات ایجاد شده در این ساختار، ساختار ستاد اجرایی‌سازی سند سابق، شورای ستاد، ترکیب این شورا و اهم ماموریت آن توضیحاتی ارائه شد. دفتر راهبری اجرای سند به دنبال زمینه‌سازی برای بنیان‌های فکری و مدیریتی است. و در پاسخ به پرسش‌هایی در خصوص شرح وظایف این دفتر و شورای هماهنگی آن نکاتی را ارائه دادند.

جناب آقای دکتر اکبری در خصوص اینکه در این دفتر هم شورای ستاد در دستور کار قرار دارد یا نه. و اینکه ترکیب این شورای هماهنگی به چه صورتی است؟ مهمترین کار این دفتر بر اساس سند همان بند ث ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه است. چند کار مهم هم وجود دارد که قابل پیگیری است و اینکه این دفتر اساساً چه کارهایی مهمی را بایست انجام دهد؟ یکی بحث سیاستگذاری ذیل اسناد بنیاد هست. پیشنهاد سیاستگذاری تخصصی به شورای هماهنگی است. نکته بعدی بعد نظارتی این دفتر است. چگونه و با چه سازوکارهایی نظارت کند؟ و نکته مهم بعدی شکل‌گیری رقابت در بین دستگاه های اجرایی در خصوص بند ث با سازوکارهای است. و ترغیب شوند در اجرایی سازی اقدام های ملی سند همکاری و هم افزایی کنند.

همچنین ایشان تاکید بر استفاده از ظرفیت نظام نخبگانی در مدیریت تحول کشور است. کشور از فکر نخبگان بهره مند شود و نخبگان دیده شوند و امیدواری ایجاد شود. فضاسازی و ترویج گفتمان از موضوعات مهم در ایجاد گفتمان سند در کشور است.

 
نظرات کاربران