در حال بارگذاری ...

دومین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند دومین جلسه شورای مشورتی در روز یکشنبه 05/05/1399 ساعت 10:00 لغایت 11:30 برگزار گردید.

 

در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر طالبی گزارشی از ساختار جدید بنیاد، شرح وظایف دفتر راهبری اجرای سند و ظرفیت‌های این دفتر در راستای ماموریت‌های بنیاد و سند ارائه داده‌اند. ایشان با تاکید بر دو کار مهم در این دفتر از جمله اجرای بند «ث» ماده 64 برنامه ششم توسعه و گزارش‌های سالانه آن است که گزارش سال اول و سال دوم آماده شده است و لازم است برنامه‌ریزی برای تمدید یا بازنگری حکم بند «ث» در قانون برنامه هفتم توسعه صورت پذیرد. کار دوم ادامه کار سند( تدوین و تصویب سیاست‌های اجرایی برای 29 تا از اقدام‌های ملی سند در شورای سابق ستاد سند و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی که مخاطبین اصلی این اقدام‌های ملی بودند). و شروع تدوین سیاست‌های اجرایی اقدام‌های ملی باقی مانده در گزارش سال سوم بند «ث» است.

آقای جهانگیری در خصوص اهمیت تعهدات برنامه دستگاه‌های اجرایی و سابقه پروژه «تقسیم کار ملی» و «اولویت‌بندی اقدام‌های ملی» که در ستاد سابق سند صورت گرفت و در این پروژه‌های اقدام‌های ملی سند و اینکه کدامیک از دستگاه‌های اجرایی می‌توانند متولی اقدام‌های سند باشند، شناسایی گردید و همچنین اولویت اقدام‌ها به لحاظ «امکان‌پذیر بودن» و «میزان اهمیت» مورد توجه قرار گرفت.

 

همچنین آقای دکتر آتشک با تکیه بر بازخوانی اقدام‌های ملی سند در دستگاه‌های اجرایی که فهم مشترک در خصوص سند پیدا شود .و تبیین اینکه سیاست اجرایی به چه معنا است؟ در چه قالبی سیاست اجرایی تدوین می‌شود؟ با چه چارچوبی، و اینکه ذی‌نفعان و مخاطبین اصلی این سیاست ‌های اجرایی چه دستگاه های اجرایی هستند؟ یکی از نکاتی که مغفول مانده در سیاست‌‎های اجرایی این است که علت یابی گردد به چه دلیل برخی دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را در ارائه گزارش‌های مربوطه در حوزه نخبگان را  ندارند. بنیاد پیگیر این باشد که با تمهدات مناسب برای سیاست‌های اجرایی «ضمانت اجرایی»  طراحی کند. از جمله استفاده از ظرفیت هیات امنای بنیاد این نتیجه قابل حصول است و در قالب آسیب شناسی اجرای بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه می‌توان به اجرایی‌سازی آن کمک کرد. و یکی از موارد مورد توجه این است که موضوعات مهم در سازمان امور اداری و استخدامی در حوزه نخبگان در قالب بند «ب» فصل چهارم قابل پیگیری است.

دکتر افشارفر گزارشی از همکاری و تعامل با  دستگاه های اجرایی در خصوص بند«ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه ارائه دادند.
نظرات کاربران