در حال بارگذاری ...

اولین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند

اولین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند با حضور دکتر طالبی، مهندس جهانگیری و دکتر افشارفر ، روز یکشنبه مورخ 29/04/1399 ساعت 10:00 لغایت 11:00 برگزار گردید.

در آغاز این جلسه دکتر طالبی سرپرست دفتر راهبری اجرای سند  به بیان علت‌یابی عدم ارائه برنامه و گزارش برخی از دستگاه‌های اجرایی در سال اول و دوم  پرداختند.

 آقای مهندس جهانگیری سابقه‌ای از تهیه گزارش سال اول و دوم اجرای بند «ث» ماده 64 قانون ششم توسعه ارائه دادند.

همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام (ره)،و سایر نهادی مربوط تاکید داشتند. در همین راستا در این دفتر دو لایه «تعامل» و «پیگیری» مورد تاکید است.
نظرات کاربران