در حال بارگذاری ...

نهمین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند با حضور مدیرکل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند نهمین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند روز شنبه 1399/08/06 
 ساعت 16:00 تا 14:00 با حضور مدیرکل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان بعنوان میهمان برگزار گردید.

در آغاز این جلسه دکتر طالبی سرپرست دفتر راهبری اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌ها در خصوص بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه به لحاظ کمی و کیفی مطالبی ارائه دادند. در ادامه جلسه آقای گلشن  مدیرکل محترم دفتر شناسایی و هدایت مستعدان  ضمن اشاره به سیر تحولات بنیاد، سیر تدوین سند، تجارب موفق و نا موفق بنیاد و تغییرات ساختاری در آن نکاتی را مورد توجه قرار دادند. از جمله اینکه ستاد اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور یعنی کل بنیاد بود که با تدابیر بکار گرفته شده این امر در ساختار فعلی بنیاد تا حدودی نهادینه شده است. تجربه بدست آمده در معاونت مستعدان بر اساس برنامه سالیانه مشخص که هر برنامه با اقدامات و فعالیت‌هایی در ذیل پنج برنامه محوری تعریف شده بود که در ساختار فعلی در معاونت آینده‌سازان هم همین رویه ادامه دارد. برنامه‌ها چندساله است، اما فعالیت‌ها و اقدامات بنا بر اقتضائات قابل تغییر است. عناوین برنامه‌ها منبعث از سند راهبردی کشور در امور نخبگان است. برنامه دفتر شناسایی و هدایت مستعدان برنامه سند است آنچه ایده‌پردازی می‌شود فعالیت یا اقدام تعریف شده‌ای است که به مرحله عمل می‌رسد. یکی از موارد مهم که در ساختار بنیاد تعریف شده و در هیچ جایی از سند راهبردی کشور در امور نخبگان در خصوص آن پرداخته نشده است نوابغ (استعدادهای ویژه )است. بنیاد چه تمهیدات و سازوکاری برای این  موضوع پیش‌بینی نموده است؟. لازم است در به روزرسانی سند بحث نوابغ(مستعدان ویژه) مورد توجه قرار گیرد و مصادیق استعداد های ویژه مشخص گردد. که ما در طرح‌های در دست اقدام بخشی از مصادیق استعدادهای ویژه را در جهش تحصیلی دانش‌آموزان شناسایی کردیم. 

 در این جلسه اعضای شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند حضور داشتند.