در حال بارگذاری ...

تشکیل کمیسیون‌های چهارگانه دفتر راهبری اجرای سند

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند  عناوین کمیسیون‌های چهارگانه دفتر راهبری سند در جلسه شورای معاونین بنیاد به شرح ذیل تصویب گردید.

کمیسیون یک : کمیسیون امور علمی، آموزشی و پژوهشی؛

کمیسیون دو: کمیسیون زیربنایی و تولیدی؛

کمیسیون سه: اجتماعی؛

کمیسیون چهار: فرهنگی و هنری؛

این اقدام به منظور تسهیل در اجرائی‌سازی اقدام‌های ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اجرائی‌سازی بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کشور تمهید شده است.
نظرات کاربران