در حال بارگذاری ...

تعامل بنیاد ملی نخبگان با قرار گاره سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در خصوص زمینه سازی برای اثرگذاری استعدادهای برتر و نخبگان

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند برای تعامل با بنیاد ملی نخبگان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و در راستای اقدام ملی 3-1-1 از سند راهبردی کشور در امور نخبگان  که جزو اولویت های محورها و اهداف این سند است جلسه ای با حضور آقایان دکتر آریا الستی معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان، دکتر مظفری رئیس پژوهشکده و معاون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)،  دکتر طالبی سرپرست دفتر راهبری اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مهندس جهانگیری، دکتر افشارفر برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکترالستی معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان ضمن تشکر از همکاران قرارگاه مطالبی در خصوص ماموریت بنیاد، سیر تشکیل بنیاد و تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان همچنین مواردی در خصوص انگیزه تعامل با قرارگاه ارائه دادند. یکی از انگیزه‌های مهم تعامل با قرارگاه که در دستور کار قرار گرفته است دلیلش راهبرد مقام معظم رهبری است و آن مسیر پیشرفت علم و فناوری که پیشران آن نخبگان هستند. همچنین توجه به بحث شناسایی، توانمندسازی، هدایت و کسب مهارت افراد مجرب در جامعه و استفاده از توان نخبگان در اداره امور جامعه است.
در ادامه ایشان خاطر نشان کردند با بیان اینکه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه «نخبه‌شناسی»، «نخبه‌گزینی»، «نخبه پروری» و «نخبه‌گماری» مهمترین مأموریت بنیاد ملی نخبگان است. فعالیت‌های متنوعی در حوزه مستعدان، آینده‌سازان و سرآمدان و نخبگان در بنیاد ملی نخبگان در حال انجام است. که در ساختار جدید بنیاد با هدف برقراری توازن و برنامه‌ریزی متناسب و متوازن در دوره ابتدائی، میانی و سرآمدان و بعبارتی دوران «کاشت»، «داشت» و «برداشت» ملاک عمل قرار گرفته است. ایشان در ادامه اشاره کردند دوران نخبگی و سرآمدی، دوران «برداشت» است که اگر طراحی مسیر و برنامه‌ر‌یزی در دوران قبل به خوبی انجام شده باشد ولی دوره «برداشت» فراموش شود، گویی باغی پر از میوه کاشتند و نگهداری شده که هنگام چیدن، یا اجازه داده‌ایم دیگران بردارند، بلا استفاده مانده است که در هر دو صورت تاسف‌بار است. در واقع بهره‌برداری از فعالیت‌های انجام شده قبلی در دوره «برداشت» در جهت منافع صاحب باغ که همان ملت ایران می‌باشد، بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل بسیاری از مطالب حوزه حوزه سرآمدان و نخبگان ، دوران شکل‌گیری خود را طی می‌کند.
ایده‌آل دوران «برداشت» استفاده از استعدادها، دوران زمینه‌سازی برای اثرگذاری نخبگان و سرآمدان است. در بکارگیری نخبگان قرارگاه می‌تواند خط شکن باشد مشابه بسیاری از حوزه‌هایی که در کشور که واقعاً قرارگاه خط شکن و پیشران هست. زمینه‌سازی برای بهره برداری از نخبگان با طراحی مدل موفق و عملیاتی قابل اجرائی‌سازی است. لازم است این مدل استخراج شود و نتیجه گیری و مدل احصاء شده به سایر دستگاه‌های اجرایی به عنوان الگوی موفق معرفی شود. این مدل بایست منبعث از سند راهبردی کشور در امور نخبگان استخراج گردد. که بتواند مسیر جذب، آموزش و اثرگذاری نخبگان را ترسیم کند.در صورتی که این اتفاق به نحو درستی طراحی و اجراء گردد یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری یک گام جلو رفتیم.
در ادامه جلسه دکتر مظفری رئیس پژوهشکده و معاون قرارگاه ضمن خیر مقدم گویی، به تجارب موفق و ناموفق قرارگاه در حوزه نخبگان مواردی از جمله «طرح سلمان» اشاره نمودند. ایشان بیان کردند که «طرح سلمان» طرح موفقی نبود چون مصادیق  مشخصی از مسیر نخبگی نداشتیم یعنی بعد از جذب معلوم نبود با این افراد چیکار کنیم و این خود موجبات سرخوردگی افراد جذب شده را در پی داشت. توقعات از نخبگان در دستگاه‌های اجرایی از جمله قرارگاه بالا است و یکی از مشکلات جدی در این زمینه نخبگان دانشگاهی هستند که بدون طی سلسله مراتب را جذب می‌کنیم بدون اینکه آموزش‌های اولیه داشته باشند. بدون اینکه بدانیم برای چه زمینه‌های آنها را جذب کردیم. ما در گام اول نیازمند شناسایی مسیرها و راه کارهای نخبگی هستیم و مصادیقی که همواره قابل رصد و پایش باشند که میزان اثرگذاری آنها همواره تقویت گردد.
در قرار گاه بحث جذب نخبگان یکی از دغدغه‌های جدی است. و اینکه قرارگاه را تبدیل به قرارگاه دانش‌بنیان سازیم. لازم است گام‌های کاری بنیاد و قرارگاه را تعریف و مشخص کنیم. شناخت نخبگان، جایگاه نخبگان، کارهای تخصصی، مدیریتی و سایر حوزه‌ها احصاء گردد. آسیب‌شناسی در جذب، حفظ و نگهداشت نخبگان، وضعیت موجود نخبگان در قرارگاه مسائل و امور آنها بررسی شود موانع این مسیر شناسایی شود تا دچار مشکل نشویم( مثل موانع طرح سلمان).
دکتر طالبی سرپرست دفتر راهبری اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان با تشکر از مدیران قرارگاه و حسن توجه شان به حوزه نخبگان  به ابعادی از بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کشور پرداختند. در ادامه با اشاره به ماموریت هر کدام از دفاتر تخصصی از جمله «دفتر تکریم و الگوسازی»، «دفتر اثربخشی و زمینه‌سازی»و  زمینه‌های همکاری بیشتر آنها پرداختند. 
در ادامه جلسه پیش‌نویس اقدام‌های ملی پیشنهادی سند راهبردی کشور در امور نخبگان با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) به ترتیب بررسی شد و تمامی 7 بند پیشنهادی از ابعاد مختلف و مصادیق اقدام‌هایی که در قرارگاه در حال انجام است مورد توافق طرفین قرار گرفت.
این جلسه پس از جلسات کارشناسی در خصوص تهیه پیش‌نویس اقدام‌های ملی پیشنهادی سند برگزار گردید.

 
نظرات کاربران