در حال بارگذاری ...

دکتر روحانی: سند ملی نخبگان باید دقیق و کامل اجرا شود.باید از همه ظرفیت های موجود برای حفظ و به کارگیری نخبگان ..... به ویژه در صنعت و تولید به نحو احسن بهره گرفت.




نظرات کاربران