در حال بارگذاری ...

دکتر روحانی: ادامه: آنچه دارای اهمیت است این است که ما چه اقداماتی را باید در خصوص این سند انجام دهیم که برای آن تضمین اجرایی بوجود آوریم.
نظرات کاربران