در حال بارگذاری ...

مقام معظم رهبری: خوشبختانه چیز خوبى تهیه شده (سند راهبردى نخبگان). دوستانى که بررسى کردند، قضاوتشان این است که این سند راهبردى، بسیار خوب و جامع تهیه شده.
نظرات کاربران