در حال بارگذاری ...

مقام معظم رهبری: ما مسئله ى شناسائى نخبه را داریم. پیش از شناسائى نخبه، شناسائى استعداد برتر را داریم که در طول زمان تبدیل به نخبه خواهد شد؛ هر استعداد برتر نخبه نیست.

چون هر صاحب استعداد برتر که نخبه نیست؛
نظرات کاربران