در حال بارگذاری ...

مقام معظم رهبری: وقتى که نخبه شدیم، این اول راه است. اگر بخواهیم همه ى این مراحل را ببینیم و درست دنبال کنیم و تدوین کنیم، احتیاج است به همین سندی که اشاره کردند.
نظرات کاربران