در حال بارگذاری ...

فردا صورت می‌گیرد:
برگزاری آخرین جلسه شورای ستاد در سال 95

آخرین جلسه "شورای ستاد اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان" در سال 95 فردا چهارشنبه 95/12/18  برگزار خواهد شد. هفدهمین جلسه شورای ستاد با هدف بررسی "گزارش ملی اجرایی‌سازی سند نخبگان" و با دستور جلسه زیر برگزار می‌شود.

1-ارائه گزارش وضعیت موجود پانزده اقدام از سند راهبردی کشور در امور نخبگان در برخی از دستگاه‌های مرتبط

2-بررسی سیاست‌های اجرایی خوشه تکریم(مشتمل بر اقدام‌های 5-1-2، 5-1-4)

3-بررسی سیاست‌های اجرایی خوشه اخلاق حرفه‌ای(مشتمل بر اقدام‌های 5-1-5، 5-1-7)
نظرات کاربران